فیلم آموزشی کاتای شی سوچین از سبک گوجوریو - Shisochin

تعداد بازدید
01
پنج شنبه 25 دی 1399
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

05 کاربر

فایل فیلم آموزشی کاتای شی سوچین از سبک کاراته گوجوریو به مدت زمان 10 دقیقه و 21 ثانیه بوده و در سه جهت (روبرو،‌ پهلو و پشت)، با زیرنویس به زبان انگلیسی توسط قهرمان اسبق مسابقات کاتای مردان ژاپن، Tetsuya Furukawa اجرا شده است. Gojuryu Karate's Shisochin kata instructional video file is 10 minutes and 21 seconds long and is performed in three directions (front, side and back), with English subtitles by former Japanese men's kata champion Tetsuya Furukawa

kata_gojuryu kata_shisochin shisochin شیـسوچینـگوجوریو کاتایـشیـسوچین

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos