کاتای انپی کاراته شوتوکان - Kata Enpi Karate Shotokan

تعداد بازدید
14
یک شنبه 11 آبان 1399
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

25 کاربر

اجرای کاتای انپی از سبک کاراته شوتوکان - Enpi kata performance of Shotokan karate style

karate_shotokan کاراتهـشوتوکان enpi انپی کاتایـانپی

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos