کاتای چین ته کاراته شوتوکان - Kata Chinte Karate Shotokan

تعداد بازدید
22
یک شنبه 11 آبان 1399
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

10 کاربر

اجرای کاتای چین ته از سبک کاراته شوتوکان - Chinte kata performance of Shotokan karate style

karate_shotokan کاراتهـشوتوکان chinte چینته کاتایـچینته

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos