کاتای میکیو کاراته شوتوکان - Kata Meikyo Karate Shotokan

تعداد بازدید
20
یک شنبه 11 آبان 1399
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

25 کاربر

اجرای کاتای میکیو از سبک کاراته شوتوکان - Meikyo kata performance of Shotokan karate style

karate_shotokan کاراتهـشوتوکان meikyo میکیو کاتایـمیکیو

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos