کاتای جی این کاراته شوتوکان - Kata Jiin Karate Shotokan

تعداد بازدید
29
یک شنبه 11 آبان 1399
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

25 کاربر

اجرای کاتای جی این از سبک کاراته شوتوکان - Jiin kata performance of Shotokan karate style

karate_shotokan کاراتهـشوتوکان jiin جیـاین کاتایـجیـاین

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos