کاتای انسو کاراته شوتوکان - Kata Unsu Karate Shotokan

تعداد بازدید
30
یک شنبه 11 آبان 1399
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

25 کاربر

اجرای کاتای انسو از سبک کاراته شوتوکان - Unsu kata performance of Shotokan karate style

karate_shotokan کاراتهـشوتوکان unsu انسو کاتایـانسو

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos