کاتای جیون کاراته شوتوکان - Kata Jion Karate Shotokan

تعداد بازدید
16
یک شنبه 11 آبان 1399
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

25 کاربر

اجرای کاتای جیون از سبک کاراته شوتوکان - Jion kata performance of Shotokan karate style

karate_shotokan کاراتهـشوتوکان jion جیون کاتایـجیون

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos