کاتای جی ته کاراته شوتوکان - Kata Jitte Karate Shotokan

تعداد بازدید
07
یک شنبه 11 آبان 1399
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

25 کاربر

اجرای کاتای جی ته از سبک کاراته شوتوکان - Jitte kata performance of Shotokan karate style

karate_shotokan کاراتهـشوتوکان jitte جیتته کاتایـجیته

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos