مجلە روستای کلاته آهن بلغور در راە خدا

تعداد بازدید
02
شنبه 30 دی 1402
مجله روستای کلاته آهن

مجله روستای کلاته آهن

05 کاربر

بلغور در راە خدا رسمی دیرینەبرای بارش باران و برف با تشکر از بانوان روستا تصویر و تدوین ؛ ابوالفضل فلاحتی اجرا میلاد فلاحتی

بلغور_در_راه_خدا_روستای_کلاته_آهنپخت_بلغور_در_راه_خدا_توسط_بانوان_روستای_کلاته_آهپخت_بلغور_در_راه_خدا_در_روستای_کلاته_آهنمجله_روستای_کلاته_آهن///_بلغور_در_راه_خدامجله_روستای_کلاته_آهن_با_مدیریت_ابوالفضل_فلاحتی

دیگر ویدیو و موزیک های : مجله روستای کلاته آهن