استاد حسین رحیمیان - کتابت خط شکسته نستعلیق

تعداد بازدید
01
جمعه 20 فروردین 1400
خط عشق

خط عشق

13 کاربر

کریمان جان فدای دوست کردند - سگی بگذار ما هم مرد مانیم www.instagram.com/rahimian00

استاد_حسین_رحیمیان آموزش_خوشنویسی حسین_رحیمیان خط_شکسته_نستعلیق موزش_خط_شکسته_نستعلیق

دیگر ویدیو و موزیک های : خط عشق