قیمت مرغ در حال حاضر نرمال شده است

تعداد بازدید
00
سه شنبه 22 خرداد 1403
اخبار سراسری

اخبار سراسری

03 کاربر

وزیر جهاد کشاورزی قیمت مرغ در حال حاضر نرمال شده است از وارد کننده مرغ و تخم مرغ به صادرکننده مرغ و تخم مرغ تبدیل شدیم

خوراکیقیمتخوراکیمرغهزینهمرغ

دیگر ویدیو و موزیک های : اخبار سراسری