آهنگ تو شمع باشی دلم پروانته سهیل مهرزادگان جدیدترین آهنگ 1403

تعداد بازدید
00
دوشنبه 21 خرداد 1403
دنیای آهنگ جدید ایرانی

دنیای آهنگ جدید ایرانی

21 کاربر

آهنگ تو شمع باشی دلم پروانته سهیل مهرزادگان جدیدترین آهنگ 1403 درﻳﺎ ﺗﻮﻳﻰ دﻟﻢ درﻳﺎﭼﺘﻪ دوﺳﺖ داره ﺗﻮرو ﺗﻮ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﻪ درﻳﺎ ﺗﻮﻳﻰ دﻟﻢ درﻳﺎﭼﺘﻪ دی ﺟﻰ ﭘﺎزل دوﺳﺖ داره ﺗﻮرو ﺗﻮ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺻﻮرﺗﺖ از ﻣﺎه ﻫﻢ ﻣﺎه ﺗﺮه ﺧﻨﺪه ﻫﺎت از ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻏﻢ ﻣﻴﺒﺮه ﺟﺎی ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺑﺒﻴﻨﻰ ﺧﻮدﺗﻮ ﭼﻰ ﺑﮕﻢ اﺻﻠﺎ ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم دوﺳﺖ دارم ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﻰ ﻛﺮده ﺑﮕﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻫﺎم از ﻧﻔﺲ ﻫﺎی ﺗﻮه ﻗﻠﺐ ﻣﻦ اﻣﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎی ﺗﻮه ﺗﻮ ﺷﻤع ﺑﺎﺷﻰ دﻟﻢ ﭘﺮواﻧﺘﻪ دوﺳﺖ داره ﺗﻮرو ﺗﻮ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﻪ درﻳﺎ ﺗﻮﻳﻰ دﻟﻢ درﻳﺎﭼﺘﻪ ﺗﻮ ﺷﻤع ﺑﺎﺷﻰ دﻟﻢ ﭘﺮواﻧﺘﻪ دوﺳﺖ داره ﺗﻮرو ﺗﻮ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﻪ درﻳﺎ ﺗﻮﻳﻰ دﻟﻢ درﻳﺎﭼﺘﻪ ﺗﻮ ﺷﻤع ﺑﺎﺷﻰ دﻟﻢ ﭘﺮواﻧﺘﻪ درﻳﺎ ﺗﻮﻳﻰ دﻟﻢ درﻳﺎﭼﺘﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﺎت ﭼﻰ داری ﻛﻪ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻢ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻣﻦ و ﻣﺠﺬوب ﺧﻮدش از ﺧﻮدم ﻛﻢ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﺎت ﻛﻨﺘﺮل دﻟﻤﻮ از دﺳﺖ ﻣﻴﺪم دﻧﻴﺎﻣﻮ ﺑﻪ اون دوﺗﺎ آﻫﻮی ﻣﺴﺖ ﻣﻴﺪم ﺗﻮ ﺷﻤع ﺑﺎﺷﻰ دﻟﻢ ﭘﺮواﻧﺘﻪ دوﺳﺖ داره ﺗﻮرو ﺗﻮ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﻪ درﻳﺎ ﺗﻮﻳﻰ دﻟﻢ درﻳﺎﭼﺘﻪ ﺗﻮ ﺷﻤع ﺑﺎﺷﻰ دﻟﻢ ﭘﺮواﻧﺘﻪ دوﺳﺖ داره ﺗﻮرو ﺗﻮ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﻪ درﻳﺎ ﺗﻮﻳﻰ دﻟﻢ درﻳﺎﭼﺘﻪ درﻳﺎ ﺗﻮﻳﻰ دﻟﻢ درﻳﺎﭼﺘﻪ دوﺳﺖ داره ﺗﻮرو ﺗﻮ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﻪ درﻳﺎ ﺗﻮﻳﻰ دﻟﻢ درﻳﺎﭼﺘﻪ درﻳﺎ ﺗﻮﻳﻰ دﻟﻢ درﻳﺎﭼﺘﻪ دوﺳﺖ داره ﺗﻮرو ﺗﻮ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﻪ دسترسی رایگان به جدیدترین آهنگ های بروز بیشتردرکانال زیرمراجعه کنید s enama ir دنیای آهنگ جدید ایرانی

آهنگ_رپ_جدید_اینستاگرامآهنگ_سهیل_مهرزادگان_حواسجدیدترین-آهنگ-های-حامیمریمیکس_جدید_ماشینسهیل_مهرزادگان_سیل

دیگر ویدیو و موزیک های : دنیای آهنگ جدید ایرانی