معرفی دوره اضطراب

تعداد بازدید
00
دوشنبه 21 خرداد 1403
دکتر سوده امیرخانی

دکتر سوده امیرخانی

00 کاربر

اضطراب و راههای تنظیم آن

اضطرابافسردگیدکتر_سوده_امیرخانیراههای_تنظیم_اضطرابروان_تنی

دیگر ویدیو و موزیک های : دکتر سوده امیرخانی

معرفی دوره اضطراب
00:02:02

معرفی دوره اضطراب

دوشنبه 21 خرداد 1403