روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

تعداد بازدید
01
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403
کاربر 1340

کاربر 1340

03 کاربر

تاریخ 25 اردیبهشت روز بزرگداشت شاعر بزرگ فردوسی و پاسداشت زبان پارسی ایران زمین می باشد

ایران_زمینبزرگداشت_-ابوالقاسم_فردوسیزبان_فارسی_را_پاس_بداریمشاعران_ایران

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر 1340