تقسیم کار بین خودت و خدا

تعداد بازدید
33
شنبه 11 بهمن 1399
کاربر_ 5252

کاربر_ 5252

12 کاربر

وقتی ی چیزیو سپردی به خدا دیگه رهاش کن و بسپار ب خودش نتیجه_ی_اعتماد _خدا باور ایمان رها_بودن معجزه مهدی_شکوریان

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 5252