تدریس درس علوم پنجم گوش

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 15 فروردین 1403
آموزشی

آموزشی

00 کاربر

حسین اکتفایی تدریس درس علوم پنجم ابتدایی گوش

اجزای_گوش_علوم_پنجمتدریس_علوم_پنجم_گوشحسین_اکتفاییعلوم_پنجم_گوش

دیگر ویدیو و موزیک های : آموزشی

علوم پنجم صفحه 10
00:01:12

علوم پنجم صفحه 10

چهارشنبه 15 فروردین 1403

ریاضی پنجم صفحه 44
00:05:24

ریاضی پنجم صفحه 44

چهارشنبه 15 فروردین 1403

ریاضی پنجم صفحه 50
00:02:20

ریاضی پنجم صفحه 50

چهارشنبه 15 فروردین 1403

اسکرچ موضوع گروه چیست
00:00:30

اسکرچ موضوع گروه چیست

چهارشنبه 15 فروردین 1403