درس فارسی فرزند ایران

تعداد بازدید
00
چهارشنبه 15 فروردین 1403
آموزشی

آموزشی

00 کاربر

خلاصه درس فارسی پنجم ابتدایی فردوسی فرزند ایران

حسین_اکتفایی_پنجم_ابتداییفارسی__پنجم_ابتدایی_فردوسیفردوسی_فرزند_ایران_پنجمفرزند_ایران_پنجم_ابتدایی

دیگر ویدیو و موزیک های : آموزشی

علوم پنجم صفحه 10
00:01:12

علوم پنجم صفحه 10

چهارشنبه 15 فروردین 1403

ریاضی پنجم صفحه 44
00:05:24

ریاضی پنجم صفحه 44

چهارشنبه 15 فروردین 1403

ریاضی پنجم صفحه 50
00:02:20

ریاضی پنجم صفحه 50

چهارشنبه 15 فروردین 1403

اسکرچ موضوع گروه چیست
00:00:30

اسکرچ موضوع گروه چیست

چهارشنبه 15 فروردین 1403