اگر امید آدم بود میشد این پزشک

تعداد بازدید
00
سه شنبه 24 بهمن 1402
کاربر 2079

کاربر 2079

01 کاربر

ویدیویی تماشایی از تلاش یک انسان کامل ک امیدوارانه و پر تلاش زندگی ب نوزاد بخشید این کودک همیشه باید این پزشکو فراموش نکنه پزشک تلاش امید زندگی پزشکی نوزاد تلاش امید

امیدامیدامیدپزشکپزشکیپزشکیتلاشتلاشتلاشزندگیزندگیزندگیزندگینوزاد

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر 2079