راهکارهای تصمیم گیری مناسب

تعداد بازدید
00
شنبه 07 بهمن 1402
محمد مهدی شعاعی

محمد مهدی شعاعی

01 کاربر

دکتر محمد رضا حاتمی، روانشناس و مدیر مرکز مشاوره هفت پند در زمینه راهکارهای تصمیم گیری مناسب نکاتی را بیان می کند آشنایی و همراهی بیشتر در وبسایتs bahatam-e ir

استاد_دکتر_محمد_رضا_حاتمیتصمیم_گیریدکتر_محمد_رضا_حاتمیدکتر_محمد_رضا_حاتمی_روانشناسروانشناس_خوب_در_کرمان

دیگر ویدیو و موزیک های : محمد مهدی شعاعی