مازنی واصالتش

تعداد بازدید
00
پنج شنبه 02 آذر 1402
کاربر 6607

کاربر 6607

08 کاربر

برای اصیل هاوباهویت ها ✌️ اتا کشه مهربونیمی اما یک کلمه مازرونیمی اما شاعر استاد حسین کاظمی اهل محمودآباد evarddd‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

استادحسین_کاظمیاصالت_هویتزبان_مازنیمازندران_مهدتاریخ

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر 6607