برد با کسی است که خودشو برای باختن آماده کرده

تعداد بازدید
02
چهارشنبه 02 آذر 1401
قرو قاطیاینجا همه چیز پیدا میشه

قرو قاطیاینجا همه چیز پیدا میشه

81 کاربر

برد با کسی است که خودشو برای باختن آماده کرده هرکسی که بتونه شما رو اعصبانی بکنه، قطعا شما رو در میدان کنترل خودش قرار داده کسی که مورد حسادت واقع نشده هنوز کار مهمی انجام نداده سخاوت یعنی درست به موقع بخشیدن دڪتر انوشه

دڪــتــــر_انــــوشــه

دیگر ویدیو و موزیک های : قرو قاطیاینجا همه چیز پیدا میشه