هویتزر های خودکششی Msta-S روسیه در پل کریمه در حال انتقال به جبهات غرب د

تعداد بازدید
00
شنبه 15 مرداد 1401
علم عجایب خبر حوادث

علم عجایب خبر حوادث

69 کاربر

هویتزر های خودکششی Msta-S روسیه در پل کریمه در حال انتقال به جبهات غرب دونتسک

دونتسک هویتزر هویتزر کریمه کریمه

دیگر ویدیو و موزیک های : علم عجایب خبر حوادث