❣براے تغییر دادن دنیاے خودت تنها ڪارے ڪہ باید بڪنے جمع و جور ڪردن افڪار و احساسا

تعداد بازدید
00
جمعه 03 تیر 1401
کتاب صوتی ویدیو انگیزشی

کتاب صوتی ویدیو انگیزشی

46 کاربر

❣براے تغییر دادن دنیاے خودت تنها ڪارے ڪہ باید بڪنے جمع و جور ڪردن افڪار و احساسات درونیتہ و بعد از اون همہ ے دنیات تغییر میڪنه

تغییر تغییر تغییر

دیگر ویدیو و موزیک های : کتاب صوتی ویدیو انگیزشی