چرا انسان بی اختیار می شود ؟ چرا انسان صاحب اراده نیست ؟

تعداد بازدید
00
شنبه 24 اردیبهشت 1401
خودشناسی _خداشناسی

خودشناسی _خداشناسی

03 کاربر

چرا انسان بی اختیار میشود ؟ چرا چشم ، گوش و دست های انسان به اختیار خودش نیست ؟ چرا انسان زمانش را مدیریت کرده نمیتواند ؟ تعریف توحید و قرآنکریم از بی اختیاری های انسان #بی اختیاری # انسان # نبود اراده #قرآن # شناخت

قرآن قرآن قرآن

دیگر ویدیو و موزیک های : خودشناسی _خداشناسی