اهنگ صیاد علی رضا افتخاری

تعداد بازدید
00
سه شنبه 21 دی 1400
کاربر_ 8273

کاربر_ 8273

02 کاربر

چون صید به دام تو به هر لحظه شکارم؛ ای طرفه نگارم از دوری صیاد دگر تاب ندارم؛ رفته ست قرارم چون آهوی گمگشته به هر گوشه دوانم! تا دام در آغوش نگیرم نگرانم… از ناوک مژگان چو دو صد تیر پرانی، بر دل بنشانی چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی… وای از شب تارم! در بند و گرفتار بر آن سلسله مویم… از دیده ره کوی تو با اشک بشویم؛ با حال نزارم

از_دیده_ره_کوی_تو_با_اشک_بشویم تا_دام_در_آغوش_نگیرم_نگرانم چون_آهوی_گمگشته_به_هر_گوشه_دوانم چون_صیدبه_دام_تو_به_هر_لحظه_شکارم در_بند_ورفتار_درآن_سلسله_مویم

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 8273