اهنگ دیونم احسان خواجه امیری

تعداد بازدید
00
دوشنبه 20 دی 1400
کاربر_ 8273

کاربر_ 8273

02 کاربر

اگه حال میپرسی این حالمه گذشتم مثل سایه دنبالمه نشستم هوات از سرم بپره نشستم که این سالها بگذره برو به کسایی که میشناختم بگو من قمار تو رو باختم به هر سمتی رفتی موافق شدم میخواستم بجنگم که عاشق شدم رفتی و دادی بر بادم اسممو بردم از یادم دیوونم دیوونم دیوونم دیوونه حال امشبمو جز تو کی میدونه بی قرار بی قرار بی قرار بی قرار آخرش میکشه منو این انتظار دیوونم دیوونم دیوونم دیوونه حال امشبمو جز تو کی میدونه بی قرار بی قرار بی قرار بی قرار آخرش میکشه منو این انتظار انتظار میخواستم بمیرم که تو خنده شی یه جوری بمونم که شرمنده شی تو میگفتی این زندگی ساده نیست میگفتی دلت هست و آماده نیست من آینده حال مغرورتم هنوز عاشقم عاشق دورتم نشستم تو سال های دل واپسی شده قبل مردن ولی میرسی رفتی و دادی بر بادم اسممو بردم از یادم دیوونم دیوونم دیوونم دیوونه حال امشبمو جز تو کی میدونه بی قرار بی قرار بی قرار بی قرار آخرش میکشه منو این انتظار دیوونم دیوونم دیوونم دیوونه حال امشبمو جز تو کی میدونه بی قرار بی قرار بی قرار بی قرار آخرش میکشه منو این انتظار

دیوونه_دیوونم_دیوونم_دیونه_حال_امشب_موجزتو_کی_مید تو_میگفتی_این_زندگی_ساده_نیست اسم_مو_بردم_از__یادم بی_قرار_بی_قرار_بی_قرار_بی_قرار نشستم_هوات_از_سرم_بپره

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 8273