تکنوازان برنامه شماره 197

تعداد بازدید
01
پنج شنبه 04 آذر 1400
کاربر_ 4390

کاربر_ 4390

33 کاربر

سه تار: زنده یاد استاد احمد عبادی نی: زنده یاد استاد محمّد موسوی تنبک: زنده یاد استاد جهانگیر ملگ دستگاه: سه گاه

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 4390