کاتای تکی ساندان کاراته شوتوکان - Kata Tekki Sandan Karate Shotokan

تعداد بازدید
08
یک شنبه 11 آبان 1399
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

25 کاربر

اجرای کاتای تکی ساندان از سبک کاراته شوتوکان - Tekki Sandan kata performance of shotokan karate style

karate_shotokan کاراتهـشوتوکان tekki_sandan تکیـساندان کاتایـتکیـساندان

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos