کاتای تکی نیدان کاراته شوتوکان - Kata Tekki Nidan Karate Shotokan

تعداد بازدید
11
یک شنبه 11 آبان 1399
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

25 کاربر

اجرای کاتای تکی نیدان از سبک کاراته شوتوکان - Tekki Nidan kata performance of Shotokan karate style

karate_shotokan کاراتهـشوتوکان tekki_nidan تکیـنیدان کاتایـتکیـنیدان

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos