کاتای تکی شودان کاراته شوتوکان - Kata Tekki Shodan Karate Shotokan

تعداد بازدید
14
یک شنبه 11 آبان 1399
Alborz Contents

Alborz Contents

32 کاربر

اجرای کاتای تکی شودان از سبک کاراته شوتوکان - Tekki Shodan kata performance of Shotokan karate style

karate_shotokanکاراتهـشوتوکانtekki_shodanتکیـشودانکاتایـتکیـشودان

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Contents