کاتای تکی شودان کاراته شوتوکان - Kata Tekki Shodan Karate Shotokan

تعداد بازدید
13
یک شنبه 11 آبان 1399
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

20 کاربر

اجرای کاتای تکی شودان از سبک کاراته شوتوکان - Tekki Shodan kata performance of Shotokan karate style

karate_shotokan کاراتهـشوتوکان tekki_shodan تکیـشودان کاتایـتکیـشودان

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos