کاتای هیان ساندان کاراته شوتوکان - Kata Heian Sandan Karate Shotokan

تعداد بازدید
09
یک شنبه 11 آبان 1399
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

25 کاربر

اجرای کاتای هیان ساندان از سبک کاراته شوتوکان - Heian Sandan kata performance of Shotokan karate style

karate_shotokan کاراتهـشوتوکان heian_sandan هیانـساندان کاتایـهیانـساندان

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos