کاتای هیان نیدان کاراته شوتوکان - Kata Heian Nidan Karate Shotokan

تعداد بازدید
17
یک شنبه 11 آبان 1399
Alborz Contents

Alborz Contents

32 کاربر

اجرای کاتای هیان نیدان از سبک کاراته شوتوکان - Heian Nidan kata performance of Shotokan karate style

karate_shotokanکاراتهـشوتوکانheian_nidanهیانـنیدانکاتایـهیانـنیدان

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Contents