کاتای هیان نیدان کاراته شوتوکان - Kata Heian Nidan Karate Shotokan

تعداد بازدید
16
یک شنبه 11 آبان 1399
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

25 کاربر

اجرای کاتای هیان نیدان از سبک کاراته شوتوکان - Heian Nidan kata performance of Shotokan karate style

karate_shotokan کاراتهـشوتوکان heian_nidan هیانـنیدان کاتایـهیانـنیدان

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos