کاتای هیان شودان کاراته شوتوکان - Kata Heian Shodan Karate Shotokan

تعداد بازدید
28
یک شنبه 11 آبان 1399
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

10 کاربر

اجرای کاتای هیان شودان از سبک کاراته شوتوکان - Heian Shodan kata performance of Shotokan karate style

heian_shodan karate_shotokan هیانـشودان کاراتهـشوتوکان کاتایـهیانـشودان

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos