آموزش اجرای <اوی زوکی> کاراته شوتوکان

تعداد بازدید
10
جمعه 04 تیر 1400
Alborz Free Videos

Alborz Free Videos

25 کاربر

آموزش اجرای <اوی زوکی> ضربه مشت مستقیم موافق پای جلو، در حال حرکت رو به جلو در کاراته شوتوکان

oi_tsuki اوی_زوکی در_حال_حرکت_رو_به_جلو ضربه_مشت_مستقیم موافق_پای_جلو

دیگر ویدیو و موزیک های : Alborz Free Videos