داستان_صوتی#پدر#عشق#سحر موسوی#صدای_ناب#پسر#موزیک #گویندگی#دکلمه خوانی#سحر موسوی#

تعداد بازدید
02
پنج شنبه 27 خرداد 1400
کاربر_ 5397دکلمه .داستان کوتاه صوتی

کاربر_ 5397دکلمه .داستان کوتاه صوتی

07 کاربر

روزی پدری به همراه پسرش به حمام عمومی در حمام پدراز پسر خود طلب اب نمود پسر با بی حوصلگی رفت و از گوشه ای کاسه ی سفالین ترک خورده و رسوب گرفته ای ک مخصوص اب ریختن روی تن و بدن مردم بود نه برای نوشیدن اب پیدا کرد وابی نه چندان خنک یافت و برای پدرش برد پدر با دیدن کاسه ی اب اندکی مکث کرد و به پسرش گفت .....

عشق موزیک پدر پسر پسر موزیک عشق گویندگی پدر سحر دکلمه گویندگی دکلمه عشق عشق موزیک موزیک موزیک دکلمه دکلمه عشق پسر صدای_ناب

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 5397دکلمه .داستان کوتاه صوتی