ارواح و اجنه و متافیزیک از دید علم قسمت هفتم

تعداد بازدید
00
شنبه 22 خرداد 1400
امید شبانلویی

امید شبانلویی

02 کاربر

آیا روح میتواند به آینده یا گذشته برود؟ قسمت دوم - زادتن - Zadtan در این ویدیو میپردازیم به اینکه آیا روح میتواند در زمان سفر بکند و اینکه آیا میتواند به آینده و گذشته برود؟

ارواح پس_از_مرگ اثبات_وجود_روح

دیگر ویدیو و موزیک های : امید شبانلویی