زبان هشتم درس 6

تعداد بازدید
05
سه شنبه 14 اردیبهشت 1400
زبان پایه هشتم

زبان پایه هشتم

07 کاربر

متن درس و ترجمه بهمراه پراکتیس

دیگر ویدیو و موزیک های : زبان پایه هشتم

زبان پایه هشتم درس 1
00:06:28

زبان پایه هشتم درس 1

سه شنبه 14 اردیبهشت 1400

زبان پایه هشتم درس 2
00:07:22

زبان پایه هشتم درس 2

سه شنبه 14 اردیبهشت 1400

زبان پایه هشتم درس 3
00:05:16

زبان پایه هشتم درس 3

سه شنبه 14 اردیبهشت 1400

زبان پایه هشتم درس 4
00:06:53

زبان پایه هشتم درس 4

سه شنبه 14 اردیبهشت 1400

زبان هشتم درس 5
00:05:54

زبان هشتم درس 5

سه شنبه 14 اردیبهشت 1400