آهنگ محمد محمدی طارق

تعداد بازدید
44
سه شنبه 14 اردیبهشت 1400
موزیک برتر

موزیک برتر

72 کاربر

متن آهنگ: چوی گرگ زخمی و تنیا سر کم ♬♫♪ چجو خیالت وه سرم در کم لعنت و عشقت خستمه خاری ♬♫♪ ای دل تنگه نیگری قراری ای دل تنگه نیگری قراری ♬♫♪ رفیقم تیزی طارق برامهزانم بچمه ناو پانزده سال جامه ♬♫♪ شاکیم زیاده ول بیم وی شاره گشت و پیم ایوشن شیت آواره ♬♫♪ قسم و گیاند خوین کم وباند شارگی دیرم دمی و باند ♬♫♪ چویلد شیته جو گرگ هاره

طارق طارق_محمد_محمدی متن_اهنگ محمد_محمدی محمد_محمدی_طارق

دیگر ویدیو و موزیک های : موزیک برتر