آموزش و تدریس تناسب صفحه 57 ریاضی پنجم Riazifilm.ir

تعداد بازدید
03
سه شنبه 14 اردیبهشت 1400
کاربر_ 4258

کاربر_ 4258

07 کاربر

فیلم حل تشریحی تمرینات (تناسب) صفحه 57 ریاضی پنجم Riazifilm.irالگوهای هندسی ـ الگو ـ جدول تناسب ـ ساده کردن نسبت ها ـ مقایسه نسبت ها ـ نسبت های مساویفیلم آموزشی و تشریحی حل تمرین های ریاضی پنجم توسط استاد ابراهیم ابراهیمیجهت دریافت تمامی فایل های ریاضی پنجم به سایت ریاضی فیلم یا کانال Opentrainingg@ مراجعه فرمایید.

الگوی_هندسی جدول_تناسب حل_تمرین_ریاضی_پنجم حل_مساله_های_تناسب گام_به_گام_ریاضی_پنجم

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 4258