من کاره ای نبودم🙄🤥

تعداد بازدید
01
یک شنبه 12 اردیبهشت 1400
کاربر_ 1463

کاربر_ 1463

04 کاربر

جناب وزیرامورخارجه فرمایش فرمودند:من کاره ای نبودم بعدازهشت سال 😱🙄 به قول قدیم :دروغ که حناق نمیشه 😟☹😲😳

دیگر ویدیو و موزیک های : کاربر_ 1463