78 بازدید
    1 نفر

    ارزش خودت رو بدون چون لیاقتت از همه چیز بیشتره

    تو زندگی هیچکس دستت رو جز خودت نمیتونه بگیره
    پس بیا بزرگترین مرد یا زن زندگی خودت باش