16 بازدید
    0 نفر

    مشتری کیست

    بابک مروانی مشاور فروش و متخصص آموزش فروش
    تعریف مشتری و تفاوت مشتری در فروشهای کوچک و فروشهای بزرگ و سازمانی