12 بازدید
    0 نفر

    همایش فرصت های سرمایه گذاری ایران و سوریه

    این نشست با مجوز رسمی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و با حمایت سازمانها و نهادهای اقتصادی مختلف در هتل پارس مشهد در آبانماه ۹۸ برگزار شد