22 بازدید
    0 نفر

    قهرمانی شن سا ۱۳۸۴

    شن سا پیروزی و قهرمانی را بنام خود ساخته