20 بازدید
    0 نفر

    قطر

    هیات عالیرتبه سیاسی -اقتصادی و
    میزبانی مفصل نخست وزیر قطر