37 بازدید
    0 نفر

    فیلم آموزشی

    فیلم در باره مقایسه سیستم انژکتور و کاربراتور هست.