133 بازدید
    1 نفر

    موفق شدن شجاعت می‌خواهد

    شجاعت می‌خواد که متفاوت باشی. شجاعت می‌خواد که موفق باشی چون موفق نبودن خیلی خیلی آسون‌تره.
    بعد از این چند دقیقه سخنرانی مواظب خودتان باشید!!
    چون کاملا آدم دیگری خواهید شد!