نیک درس

آموزش ویدئویی در خصوص مدرسه، دانشگاه، نرم افزار و ... آکادمی نیک درس www.NikDars.com

بریده فصل هشتم آموزش مبانی مهندسی برق 1

بریده فصل هشتم آموزش مبانی مهندسی برق 1

بریده فصل هفتم آموزش مبانی مهندسی برق 1

بریده فصل هفتم آموزش مبانی مهندسی برق 1

بریده فصل ششم آموزش مبانی مهندسی برق 1

بریده فصل ششم آموزش مبانی مهندسی برق 1

بریده فصل پنجم آموزش مبانی مهندسی برق 1

بریده فصل پنجم آموزش مبانی مهندسی برق 1

بریده فصل چهارم آموزش مبانی مهندسی برق 1

بریده فصل چهارم آموزش مبانی مهندسی برق 1

بریده فصل سوم آموزش مبانی مهندسی برق 1

بریده فصل سوم آموزش مبانی مهندسی برق 1

بریده فصل دوم آموزش مبانی مهندسی برق 1

بریده فصل دوم آموزش مبانی مهندسی برق 1

بریده فصل اول آموزش مبانی مهندسی برق 1

بریده فصل اول آموزش مبانی مهندسی برق 1

بریده فصل پنجم آموزش شبیه سازی استدیو با نرم افزار set a light 3d

بریده فصل پنجم آموزش شبیه سازی استدیو با نرم افزار set a light 3d

بریده فصل چهارم آموزش شبیه سازی استدیو با نرم افزار set a light 3d

بریده فصل چهارم آموزش شبیه سازی استدیو با نرم افزار set a light 3d