نیک درس

آموزش ویدئویی در خصوص مدرسه، دانشگاه، نرم افزار و ... آکادمی نیک درس www.NikDars.com

آنالیز ابعادی، آموزش مکانیک سیالات 1– آکادمی نیک درس

آنالیز ابعادی، آموزش مکانیک سیالات 1– آکادمی نیک درس

فرم دیفرانسیلی قوانین اصلی، آموزش مکانیک سیالات 1– آکادمی نیک درس

فرم دیفرانسیلی قوانین اصلی، آموزش مکانیک سیالات 1– آکادمی نیک درس

قوانین اصلی برای سیستم‌ها و حجم کنترل، آموزش مکانیک سیالات 1– آکادمی نیک درس

قوانین اصلی برای سیستم‌ها و حجم کنترل، آموزش مکانیک سیالات 1– آکادمی نیک درس

تحلیل جریان سیال، آموزش مکانیک سیالات 1– آکادمی نیک درس

تحلیل جریان سیال، آموزش مکانیک سیالات 1– آکادمی نیک درس

استاتیک سیالات، آموزش مکانیک سیالات 1– آکادمی نیک درس

استاتیک سیالات، آموزش مکانیک سیالات 1– آکادمی نیک درس

خواص سیال، آموزش مکانیک سیالات 1– آکادمی نیک درس

خواص سیال، آموزش مکانیک سیالات 1– آکادمی نیک درس

چکیده، آموزش مکانیک و سیالات 1– آکادمی نیک درس

چکیده، آموزش مکانیک و سیالات 1– آکادمی نیک درس

کار با محیط Layout و چاپ آن، اتوکد 3 بعدی – آکادمی نیک درس

کار با محیط Layout و چاپ آن، اتوکد 3 بعدی – آکادمی نیک درس

اصول مدل‌سازی سه‌بعدی، اتوکد 3 بعدی – آکادمی نیک درس

اصول مدل‌سازی سه‌بعدی، اتوکد 3 بعدی – آکادمی نیک درس

مفاهیم پایه، اتوکد 3 بعدی – آکادمی نیک درس

مفاهیم پایه، اتوکد 3 بعدی – آکادمی نیک درس