کلوپ خنده

طنز و سرگرمی

آخ نمیمیریم

آخ نمیمیریم

بلاخره نت قطع شد

بلاخره نت قطع شد

فقط پلیس

فقط پلیس

چه پرشی

چه پرشی

همیشه یه نفر هست

همیشه یه نفر هست

وای عالی بود

وای عالی بود

سکته زد بخدا

سکته زد بخدا

دبخند

دبخند

بفرست واسه دلسوخته ها

بفرست واسه دلسوخته ها

چه زود تحت تاثیر قرار گرفت

چه زود تحت تاثیر قرار گرفت