موزیک باحال و شنیدنی

موزیک باحال و شنیدنی

آهنگ به جای من تو زخم خوردی رفیق

آهنگ به جای من تو زخم خوردی رفیق

آهنگ عشقت را رها نکردم

آهنگ عشقت را رها نکردم

آهنگ زخمی عشقی وطنم

آهنگ زخمی عشقی وطنم

آهنگ دلم گریه میخواد حجت اشرف زاده

آهنگ دلم گریه میخواد حجت اشرف زاده

آهنگ حجت اشرف زاده آتشم باش

آهنگ حجت اشرف زاده آتشم باش

آهنگ حجت اشرف زاده دلتنگ توام

آهنگ حجت اشرف زاده دلتنگ توام

آهنگ حجت اشرف زاده عاشقم باش

آهنگ حجت اشرف زاده عاشقم باش

آهنگ چنان از دیدنت دورم

آهنگ چنان از دیدنت دورم

زیارت عاشورا سید علی موسوی خرم آبادی

زیارت عاشورا سید علی موسوی خرم آبادی

آهنگ بهنام آریان چی فرق کرده

آهنگ بهنام آریان چی فرق کرده